Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


  • Jsme producenty většiny součástí programů
  • Jsme odpovědní, přesní, pracovití
  • Děláme, co nás baví

Podmínky zapůjčení

Podmínky zapůjčení

1. Zákazníkům půjčujeme produkty uvedené na www.event333.cz za úhradu dle platného ceníku.

2. Zákazník-spotřebitel je povinen předložit při podpisu písemné smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost (OP + ŘP, pas).

3. Zákazník z řad podnikatelských subjektů je povinen uvést identifikační údaje při podpisu písemné smlouvy.

4. Platba za zapůjčení produktů uvedených na www.event333.cz musí být provedena předem a to nejpozději v den převzetí zákazníkem.

5. Zákazník je povinen za zapůjčené produkty sloužit kauci dle platného ceníku. Tato kauce mu bude vrácena při vrácení nepoškozených, čistých zapůjčených produktů. V případě poškození, zničení nebo ztrátě zapůjčených produktů bude kauce použita na opravu eventuelně na znovu pořízení daného produktu. Pro případ, že kauce nebude dostačovat na odstranění škod, zavazuje se zákazník svým podpisem na smlouvě doplatit rozdíl mezi kaucí a výší škody a to do 10 dnů po vzniku škody.

6. Zákazník je povinen seznámit se se stavem zapůjčeného produktu při jeho převzetí, ve většině produktů bude předán zákazníkovi také písemný návod k jeho používání a údržbě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník odpovídá po převzetí produktu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.

7. Zákazník je povinen vrátit materiál v den, který je uveden v písemné smlouvě. Za každý den prodlení je zákazník povinen zaplatit příslušnou sazbu za 1 den půjčení dle aktuálního ceníku a dále smluvní pokutu ve výši čtyřnásobku půjčovní ceny za každý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.

8. V ostatním se zde neuvedené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v případě spotřebitele příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

 

EVENT333 projekt by E-1 s.r.o.
V Brně dne 10. 5. 2016